Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden APNT B.V.

Laastst aangepast 27.11.2023

Besloten vennootschap APNT B.V. (hierna: APNT) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83814280 en is gevestigd aan Amsterdamseweg 35 (1422AC) te Uithoorn.

Deel I - Algemeen

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten en/of Werkzaamheden door APNT.
 3. Diensten: het installeren en implementeren van software, het uitvoeren van testen, het ter beschikking stellen van Werknemers, advisering en consultancy.
 4. APNT: de dienstverlener die Diensten en Werkzaamheden aanbiedt en/of de aanbieder van (Digitale) Producten.
 5. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die APNT heeft aangesteld, projecten aan APNT heeft verleend voor Diensten die door APNT worden uitgevoerd, of waaraan APNT een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van APNT en andere verplichtingen tussen Klant en APNT, alsmede voorstellen van APNT voor Diensten die door APNT aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door APNT waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Alsmede de Overeenkomst, waarbij APNT zich jegens Klant verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Klant te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Producten: de Producten die verkocht worden zijn hardware en software, ook wel (Digitale) Producten en supportcontracten.
 8. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die APNT aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (onderhoud van Producten (hardware)), en/of het verrichten van onderhoud tegen een door de Klant te betalen prijs in geld. Indien in de algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden met betrekking tot het ter beschikking stellen van Werknemers, heeft dit betrekking op alle Werkzaamheden die een Werknemer ten behoeve van Klant verricht.
 9. Werknemer: de arbeidskracht die werkzaam is bij APNT, en door APNT ter beschikking gesteld wordt aan Klant, ten behoeve van het uitvoeren van Diensten en/of Werkzaamheden bij Klant.

10. Terbeschikkingstelling: de Overeenkomst waarbij een Werknemer door APNT, ter beschikking wordt gesteld aan Klant om krachtens een door deze aan de APNT verstrekte opdracht Werkzaamheden te verrichten bij Klant.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van APNT, elke Overeenkomst tussen APNT en Klant en op elke Dienst, elk Werk en/of elk Product die door APNT wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal APNT aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met APNT is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval APNT niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.


Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door APNT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. APNT is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft APNT het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor APNT gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten, Werkzaamheden en/of producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens en/of afbeeldingen in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

 

 

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 2. Oplevertijden in het aanbod van APNT zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van APNT heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan APNT te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. APNT heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. APNT is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 4. Indien Klant een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Klant.
 5. Elke Overeenkomst die met APNT wordt aangegaan of een project dat door Klant aan APNT wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met APNT is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die APNT van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als APNT kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover APNT ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Klant is gerechtigd om kortdurende projecten (dit houdt in een projectduur van maximaal twee dagen) tot 48 uur voor aanvangsdatum kosteloos te annuleren. Indien de annulering later geschiedt is APNT gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Klant.In geval van tussentijdse annulering bij langdurige projecten dient Klant de Overeenkomst te annuleren met inachtneming van de annuleringstermijn van een week. Indien de annulering later geschiedt is APNT gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Klant.Zowel Klant als APNT kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is APNT nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. APNT zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. APNT staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan APNT de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door APNT aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. APNT heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is APNT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor APNT, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. APNT is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt APNT Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 

 1. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is APNT aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door APNT of door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft APNT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.


Artikel 7 - Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door APNT verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat APNT niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. APNT is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is APNT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door APNT voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. APNT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is APNT gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan APNT.


Artikel 8 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. APNT is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van APNT, APNT een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.


Artikel 9 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. APNT voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt vooraf, achteraf of in delen.
 3. Indien APNT op locatie van Klant de Overeenkomst (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor werkzaamheden die buiten kantooruren op verzoek van Klant (moeten) worden verricht, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals nader gespecificeerd in de offerte en/of Overeenkomst.
 4. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door APNT ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. APNT is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van APNT.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10 - Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal APNT zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien APNT meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.


Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. APNT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal APNT de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van APNT verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant APNT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien APNT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. APNT heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor APNT gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. APNT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. APNT is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om APNT te vergoeden voor elk financieel verlies dat APNT lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.


Artikel 13 - Overmacht

 1. APNT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van APNT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van APNT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan APNT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Werknemers van APNT of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van APNT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt voor de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. APNT is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van APNT alleen geacht te bestaan indien APNT dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van APNT, is APNT uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant APNT binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en APNT deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat APNT in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door APNT leidt tot aansprakelijkheid van APNT, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens APNT. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar is uitgekeerd.
 4. APNT sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. APNT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Klant vrijwaart APNT voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door APNT geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van APNT.

6. Enige door APNT opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van APNT.

De inhoud van het opgeleverde advies van APNT is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van APNT opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van APNT. APNT is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is APNT nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in APNT haar eigen advies.APNT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens APNT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van APNT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij APNT binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van APNT.


Artikel 15 - Geheimhouding

 1. APNT en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan APNT bekend gemaakt is en/of op andere wijze door APNT is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door APNT opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht APNT steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.
 3. Indien APNT op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en APNT zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is APNT niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door APNT aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van APNT vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal APNT vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van APNT is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen APNT en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.


Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van APNT waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij APNT en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van APNT worden overgedragen aan Klant, is APNT gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van APNT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van APNT. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door APNT opgeleverde zaken, dient APNT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van APNT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.


Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan APNT verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan APNT zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart APNT van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart APNT voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Klant vrijwaart APNT voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan APNT verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 18 - Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van APNT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@apnt.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil APNT de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. APNT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen APNT en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. APNT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen APNT en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Deel II - Verkoop Producten

In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.


Artikel 20 - Het Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht APNT niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 2. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 3. De Overeenkomst kom tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van APNT heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen.
 4. Een Aanbod kan door APNT gedaan worden via de website, per e-mail of telefonisch.

5. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met APNT, zal APNT de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.


Artikel 21- Levering Producten

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door APNT of er door andere omstandigheden buiten de macht van APNT enige vertraging ontstaat, heeft APNT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient APNT schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. APNT zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, het Digitale Product zijnde een software afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Klant.
 3. Klant aanvaardt het Digitale Product zijnde een software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 1. Klant is verplicht de zaken zijnde hardware producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 2. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is APNT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 3. Indien de Producten worden bezorgd door APNT of een externe vervoerder is APNT, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien APNT gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan APNT ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien APNT een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 6. APNT is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. APNT is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. APNT behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.


Artikel 22 - Verpakking en transport Producten

 1. APNT verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.


Artikel 23 - Onderzoek, reclamaties

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. APNT erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan APNT te worden gemeld op info@apnt.nl. Klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van APNT op de wijze zoals door APNT aangegeven.
 5. APNT is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 6. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Klant tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 7. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft Klant zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan APNT te wijten is, zal APNT na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op APNT


Artikel 24 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop APNT geen invloed heeft, kan APNT deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.


Artikel 25 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door APNT geleverde zaken, blijven eigendom van APNT totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met APNT gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht APNT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat APNT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan APNT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van APNT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. APNT heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van APNT. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal APNT zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan APNT worden vergoed door Klant.


Artikel 26 - Garantie

APNTAPNT staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan APNT.


Artikel 27 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door APNT leidt tot aansprakelijkheid van APNT jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door APNT in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van APNT is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. APNT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 3. APNT is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. APNT kan onderhouds- en gebruiksinstructies verstrekken die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. APNT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. APNT is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. APNT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens APNT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van APNT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij APNT binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.


Artikel 28 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van APNT verlaten. In geval van Digitale Producten gaat het risico over op Klant indien Producten in de macht van Klant zijn verstrekt.

Hiervan is sprake indien de Digitale Producten zijn afgeleverd op het digitale afleveradres van Klant.

 

 

Deel III - Onderhoud aan Producten (hardware)

In Deel III worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel III geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.


Artikel 29 - Uitvoering werkzaamheden

 1. APNT zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat APNT ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Klant beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is APNT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor APNT, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Klant gedaan te zijn indien deze door Werknemers, ondergeschikten en/of door Klant ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Klant.
 3. APNT is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. Smarthome Domotica zal Klant informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

 

 

 

 1. Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  1. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden op de door APNT gewenste wijze aan APNT ter beschikking worden gesteld;
  2. APNT op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is APNT gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
  3. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat APNT geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
  4. De werklocatie in zodanige staat is dat APNT ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
  5. APNT op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Klant dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Klant;
  6. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
  7. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van APNT opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Klant;
  8. Op de werklocatie dienen de door APNT en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan APNT gerekend worden.
 2. Indien Klant niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is APNT B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Klant.
 3. Indien Klant haar verplichtingen niet nakomt en APNT nalaat van Klant nakoming te verlangen, tast dit het recht van APNT om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.


Artikel 30 - Onderhoud

 1. Indien overeengekomen, zal APNT onderhoud c.q. reparatie op locatie van Klant of op afstand verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. APNT zal Klant informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 2. Klant is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan APNT, waarna APNT overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is APNT gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Klant een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Klant is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan APNT.


Artikel 31 - Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
 2. APNT voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat APNT in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Klant kan slechts een beroep doen op de door APNT gegeven garantie indien Klant volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Klant zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is APNT gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van APNT.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn (zoals opgenomen in de offerte) is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Klant zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van APNT verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.


Artikel 32 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door APNT leidt tot aansprakelijkheid van APNT jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door APNT in rekening gebrachte kosten tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens APNT. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor APNT aansprakelijk is (gebleken), dient APNT in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Klant bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Klant, komen de gevolgen voor rekening van Klant, tenzij APNT zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is APNT niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Klant.Klant is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Klant voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Klant afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Klant.APNT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.Klant is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die APNT in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Klant gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van APNT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij APNT binnen twee jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van APNT vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

 

 

Deel IV - Implementatie en uitvoering van testen

In Deel IV worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel IV geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.


Artikel 33 - (Op)Levering en implementatie software

 1. APNT zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de software afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Klant.
 2. Klant aanvaardt de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

 

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de software wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door APNT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft APNT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan APNT aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 4 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door APNT bij Klant in rekening worden gebracht.


Artikel 34 - Uitvoering van testen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat de software en/of hardware van Klant op basis van de door Klant aangegeven functionaliteiten en/of wensen wordt getest en tevens wordt gekeken of de software en/of hardware voldoet aan de wensen van Klant. De test wordt uitgevoerd in fases, en in de testomgeving van APNT of op de locatie van de Klant.
 2. APNT zal zich inspannen om de test naar best effort uit te voeren. Bij uitvoering van de Dienst wordt onder meer getest maar niet uitsluitend op: functionaliteit, requirements, doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid, performance, en overige bijzonderheden zoals aangegeven door Klant.
 3. Klant krijgt middels het testen inzicht met betrekking tot het gebruik van zijn/haar software en of hardware. Indien bij het uitvoeren van de test blijkt dat de software en/of hardware van Klant fouten en/of onvolkomenheden bevat, dient Klant de testresultaten te melden aan de leverancier van de software en/of hardware. APNT levert slechts de testen en is niet betrokken bij de aanpassingen van de software.
 4. De test is afgerond indien alle resultaten verwerkt en bekend zijn gemaakt aan Klant.
 5. Indien Klant na de test nogmaals zijn/haar software en/of hardware wil testen, dient Klant de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.


Deel V - Advisering, consultancy en trainingen

In Deel V worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel V geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.


Artikel 35 - Adviezen

 1. APNT kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal APNT de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door APNT verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

Klant is op eerste verzoek van APNT verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien APNT wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door APNT gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van APNT kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.Klant zal APNT schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.


Artikel 36 - Training

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan APNT (online) training verzorgen voor Klant en diens medewerkers.
 2. De training vindt plaats op locatie van Klant of op een nader te bepalen locatie van APNT, dan wel online middels Microsoft Teams. Indien de training plaatsvindt op locatie van Klant, is Klant verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Klant niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Klant. APNT is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.
 3. De inhoud van de door APNT aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal APNT de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Klant zal APNT schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
 5. APNT is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van APNT om de training te verplaatsen. Indien Klant op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Klant naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is APNT gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Klant worden overlegd.

 

 1. Indien klant om wat voor reden dan ook de training niet kan bijwonen, dient Klant dit 7 dagen voor aanvang van de betreffende training onder opgave van gegronde redenen kenbaar te maken. Indien de annulering niet binnen voornoemde termijn geschiedt is APNT gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen, dan wel om andere passende maatregelen te treffen.
 2. Het succesvol afronden van de training door Klant wordt niet gegarandeerd. Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het succesvol afronden van de training. Op APNT rust een inspanningsverbintenis om Klant naar beste kunnen te trainen binnen het kader van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die klant lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de training is uitgesloten, vervolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van APNT.


Deel VI - Terbeschikkingstelling Werknemers

In Deel VI worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel VI geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.


Artikel 37 - Verplichtingen Klant

 1. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient Klant alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de duur van de opdracht, de gewenste diensten of werkzaamheden, plaats waar de werkzaamheden verricht worden, werkomstandigheden, en overige bijzonderheden.
 2. APNT verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Klant uitgevraagde Diensten adequate Werknemers ter beschikking te stellen. Bij de terbeschikkingstelling van Werknemers stelt APNT de wensen en vereisten van Klant te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Werknemers te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Klant voldoen.
 3. Klant is verplicht APNT vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen, zodat APNT die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar ter beschikking gestelde Werknemer voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. APNT is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe voorwaarden.


Artikel 38 - Prijzen en betaling

 1. Klant is aan APNT de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij de terbeschikkingstelling van een Werknemer tenzij anders overeengekomen. Indien overeengekomen, ontvangt APNT een vergoeding voor elke gewerkt uur door een Werknemer.

2. Voor Werkzaamheden verricht door Werknemer buiten de gebruikelijke werktijden en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte.

Indien APNT of Werknemer op locatie van Klant kosten maakt, zoals onder meer doch niet beperkt tot parkeerkosten, is Klant te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorberekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.


Artikel 39 - Uitvoering terbeschikkingstelling

 1. APNT zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat een Werknemer beschikbaar is voor de duur van de met APNT gesloten overeenkomst. APNT garandeert echter niet dat een Werknemer gedurende de volledige duur van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn. Klant accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, een Werknemer kan worden vervangen. APNT zal in geval van vervanging van een Werknemer haar uiterste best doen om een Werknemer te vervangen door een Werknemer die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.
 2. De te verrichte Werkzaamheden geschieden onder aanwijzing van de Klant. Indien en voor zover de door de Werknemer verrichte Werkzaamheden niet tot de functie behoren waarvoor een Werknemer is ter beschikking gesteld, dient de exacte inhoud van de Werkzaamheden voor de aanvang van de Overeenkomst nader te worden vastgesteld.
 3. 3.Klant is gehouden een Werknemer actieve voorlichting te geven met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en algemene veiligheidsnormen.
 4. Klant is jegens Werknemer en APNT verantwoordelijk voor de nakoming van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 5. Klant beschikt te allen tijde over de juiste en relevante bedrijfscertificeringen. Indien Klant niet aan voorgaande verplichting voldoet, is APNT gerechtigd de terbeschikkingstelling van Werknemer op te schorten of te weigeren, waarbij zij zich het recht voorbehoudt de door haar gemaakte kosten door te berekenen aan Klant.
 6. Alle door APNT ter beschikking gestelde Werknemers beschikken over de relevante werkervaring, de noodzakelijke diploma's en certificaten.
 7. Klant zal Werknemers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen indien en voor zover noodzakelijk en is hiervoor niet verantwoordelijk, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen is.


Artikel 40 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. In geen geval is APNT aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Werknemer(s) niet voldoen aan de verwachting van Klant, tenzij Klant deze verwachtingen voorafgaand aan de Overeenkomst aan APNT kenbaar heeft gemaakt en APNT expliciet het door Klant beoogde resultaat heeft toegezegd.

2. APNT is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Werknemer bij Klant of aan derden.

APNT is niet aansprakelijk jegens Klant en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Klant en APNT voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Klant om een Werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Klant gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Werknemer.Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is APNT nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in APNT haar eigen advies.Klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de benodigde zaken om de werkzaamheden door Werknemer naar behoren uit te laten oefenen. Klant is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat een Werknemer wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevergd kan worden. Klant is aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.Klant draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de opdracht op haar eigen locatie. Dit brengt met zich mee dat Klant jegens APNT, alsmede de door APNT ter beschikking gestelde Werknemer te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Werknemer Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Klant verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Werknemer teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Klant zijn zorgplicht schendt, is hij jegens APNT gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door APNT aangestelde Werknemer dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Klant is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Werknemer is te wijten.Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door APNT ter beschikking gestelde Werknemer gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Klant bij betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Klant verplicht om APNT per direct te informeren. Hierbij dient Klant in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer een Werknemer in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht reizen moet maken. Klant is gedurende het maken van een andere reis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Werknemers van en naar die locatie en tijdens zijn/haar reis. Klant wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden af te sluiten.Indien een Werknemer ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Klant, in de uitoefening van de Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Klant jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid/werkzaamheden plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Klant bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van een Werknemer zelf te wijten is.

9. Tenzij anders overeengekomen is Klant verplicht voor de door APNT ter beschikking gestelde Werknemer een adequate verzekering af te sluiten. Klant is tevens verplicht om de verschuldigde premies steeds tijdig en volledig af te dragen.


Artikel 41 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant vrijwaart APNT tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten en/of schades van de ter beschikking gestelde Werknemers. Klant maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Werknemers over eventuele schades veroorzaakt bij Klant.
 2. APNT is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Werknemers.
 3. Klant vrijwaart APNT van alle aanspraken van Werknemer of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Klant rustende verplichtingen.
 4. Klant garandeert dat alle locaties, werktuigen en/of gereedschappen waarin of waarmee een Werknemer werkzaamheden verricht, dusdanig zijn ingericht en onderhouden en dat zij die aanwijzingen verstrekt aan een Werknemer, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een Werknemer schade lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden. Klant vrijwaart APNT voor alle aanspraken op vergoeding van schade van Werknemer op grond van het niet nakomen van deze op Klant rustende zorgplicht ingevolge artikel 7:658 BW, althans enige andere wettelijke of contractuele grondslag, waaronder in ieder geval begrepen vorderingen op grond van artikel 7:611 BW en 6:162 BW.


Artikel 42 - Verbod rechtstreekse benadering Werknemers

 1. Het is Klant verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APNT en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Werknemers van APNT direct te benaderen of op andere wijze in te schakelen vanaf het moment dat APNT ten behoeve van Klant de Werknemer(s) heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.
 2. Ook in geval van het doorlenen van Werknemers door Klant aan derden, dient Klant zich te houden aan de reeds gemaakte overnameafspraken met APNT, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.
 3. Bij overtreding hiervan is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000,- euro met een boete van 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 4. Bovengenoemd verbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Klant en APNT.


Artikel 43 - Opschorting door Klant

 1. Klant is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemers op te schorten indien Klant schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of een Werknemer anderszins niet door Klant te werk kan worden gesteld, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien Klant niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Klant tijdelijk geen werk heeft voor een Werknemer of een Werknemer niet te werk kan stellen, is Klant voor de duur van de

Opdracht aan APNT het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.